Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF – Partnereknek

1. Felek

1.1. Szolgáltató: A napelemvadasz.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője és a szolgáltatás nyújtója a BSolar és Klíma Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató).

Székhely: 4150 Püspökladány, Árpád utca 60.

Képviseletre jogosult személy neve: Baranyai Szabolcs

Cégjegyzékszám: 09-09-007862

Elektronikus elérhetőség: info@napelemvadasz.hu

Projektvezető: Baranyai Szabolcs (telefon: 36 70 649 5879) A Szolgáltató kizárólag a Felhasználók által kért ajánlatokat közvetíti a Partnerei számára, így közvetlenül ajánlatot nem ad. A Felhasználók számára közvetlenül a Partnerek küldik meg a napelem szerelésére vonatkozó ajánlataikat.

1.2. Felhasználó: Felhasználónak minősül minden olyan regisztrált vagy nem regisztrált természetes személy, aki a Weboldal valamely szolgáltatását igénybe veszi (a továbbiakban: Felhasználó).

1.3. Partner: A Szolgáltatóval szerződésben álló olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely napelem szerelésre tesz ajánlatot a Felhasználó részére.

1.4. Szolgáltatás: A Szolgáltató olyan internetes felületet biztosít, melyen keresztül (az ajánlatkérési-, illetve adási rendszer segítségével – a továbbiakban: Admin felület) a Felhasználó ajánlatot tud kérni napelem szerelési munkálat(ok) elvégzésére. A Felhasználó által megadott adatok megjelennek a Weboldal Admin felületén, amely alapján a Partnerek e-mailben küldik meg ajánlataikat a Felhasználó részére.

2. Általános rendelkezések

2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató, valamint a vele szerződéses viszonyba lépő Partner között létrejövő jogviszony általános szerződési feltételeit tartalmazza, amelynek betartása mindkét fél kötelessége.

2.2. Az ÁSZF Partner általi elfogadása a szolgáltatások igénybevételének feltétele. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Partner a Weboldal valamely szolgáltatását igénybe veszi. Jelen ÁSZF elfogadásával a Partner kijelenti, hogy a Weboldalt saját felelősségére használja, és magára nézve a felhasználási feltételeket kötelezőnek ismeri el.

2.3. Az ÁSZF nyelve a magyar, amelyre a Magyarország területén hatályos jogszabályok vonatkoznak.

3. Az ÁSZF hatályba lépése és módosítása

3.1. A jelen ÁSZF a Weboldalon történő közzététel napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

3.2. Az ÁSZF (így a Szolgáltatási díj is) a Szolgáltató által bármikor egyoldalúan módosítható, amelyről a Partnert hírlevélben vagy belépéskor felugró ablakban (pop up) tájékoztatja. A Szolgáltatás további használatával a Partner a megváltozott ÁSZF-et automatikusan tudomásul veszi, ezen túlmenően a Partner beleegyezésére nincs szükség.

4. Regisztráció és szolgáltatási díj

4.1. A Partner a Weboldalon található űrlap kitöltésével tud regisztrálni napelem szerelésére vonatkozó ajánlat adásra. A regisztráció egyben a Szolgáltatás megrendelését is jelenti. A regisztrációhoz az alábbi adatokra van szükség: cégnév, székhely, kapcsolattartó neve, e-mail cím, telefonszám, az ország mely területén szeretne ajánlatot adni, csak cégeknek szeretne ajánlatot adni, akár pályázattal együtt is tud ajánlatot adni). Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szolgáltató legkésőbb 24 órán belül e-mailben tájékoztatja a Partnert a regisztráció elfogadásáról vagy elutasításáról. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Partner regisztrációját indokolás nélkül elutasítsa.

4.2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási díjak megváltoztatására, amelyet legalább a változtatás hatálybaléptetése előtt 8 nappal köteles a Partnerrel közölni a 3.2. pont rendelkezései szerint.

4.3. Az ingyenes előfizetői csomaggal rendelkező cégek számára a heti egy ajánlatkérés továbbítása csak abban az esetben történik meg, amennyiben a regisztrált cég aktív, vagyis 30 napon belül élt az ingyenes szolgáltatás által kínált lehetőséggel, megtekintette beérkezett ajánlatkéréseit.

5. Felelősség

5.1. A Partnernek tudomása van arról, hogy a Szolgáltató kizárólag közvetítői tevékenységet folytat. Ennek megfelelően a Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem garantál számára ajánlat kéréseket, így azt sem, hogy a Felhasználók részére megküldött ajánlat a Felhasználók által elfogadásra fog kerülni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy a Felhasználó a Partner ajánlatkérését nem fogadja el.

5.2. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért és ezek következményeiért, amelyek rajta kívül álló okokból keletkeztek, pl.: internetes hálózat hibája, technikai meghibásodások, leállások, vagy vírusok, hacker tevékenységek, egyebek. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért, elmaradt haszonért, keletkezett üzleti hátrányért.

5.3. A Szolgáltató a Weboldal keretein belül vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatásokat, termékeket, funkciókat és információkat minden szavatosság nélkül, “ahogy vannak” bocsátja rendelkezésre (így különösen: Felhasználók által megadott adatok).

6.Adatvédelem

A Partnerek személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik, amelyet ITT tud megtekinteni.

7. Egyebek

7.1. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

E-mail: info@napelemvadasz.hu

Cím: 4150 Püspökladány, Árpád utca 60.

Telefonszám: 36 70 649 5879

Kapcsolattartó személy: Baranyai Szabolcs

7.2. A Weboldal tartalma – eltérő megjelölés hiányában – a Szolgáltató szellemi alkotása. A Weboldal bármely része, így a képi és szöveges tartalmak is kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásos hozzájárulásával és a forrás megjelölésével használhatók fel! A Partner a Felhasználók adatait nem jogosult a jelen szerződéstől eltérő célra felhasználni.

7.3. A Partner köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének érdekében. A Partner felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg. A Szolgáltató bármely Partner fiókját felfüggesztheti, törölheti, amennyiben a Partner tevékenysége jogszabályba ütközik, illetőleg faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki. A Partner felhasználói fiókjának törlése a Partner statisztikáinak, egyéb adatainak megsemmisülését eredményezheti. A Szolgáltató semmilyen formában nem vonható felelősségre az ilyen módon keletkezett bárminemű károkért, veszteségért vagy elmaradt haszonért.

7.4. Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a Weboldalra (vagy annak bármelyik elemére) mutató linket kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg. A link kizárólag a Szolgáltatás tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása nem lehetséges A linkelő oldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a Szolgáltató és a linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és a Szolgáltatóról, illetve a linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. Ezen szabályoktól eltérni csak a Szolgáltatóval kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve más együttműködésre vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján lehet.

7.5. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók.